OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI 

Jasmina Milošević PR Rustic Pottery. (u daljem tekstu: Rustic Pottery ili mi) izdaje ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) kako biste Vi kao korisnik veb-sajta: coldpressedraspberry.com (u daljem tekstu: Veb-sajt) bili upoznati sa svim važnim informacijama u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, njihovom zaštitom i pravima koja Vam po tom osnovu pripadaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: ZZPL).

Značenje izraza „podatak o ličnosti“

U skladu sa ZZPL-om „podatak o ličnosti“ (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Rukovalac 

Vaše podatke prikuplja i njihovom obradom upravlja:

Jasmina Milošević PR Rustic pottery

Patrisa Lumumbe 13b, Zaječar, Srbija

MB: 65005042

PIB: 10797981

Email: info@keramikarustika.com

Vrsta podataka i način njihove obrade

 1. Prikupljamo samo one podatke koje nam Vi dobrovoljno date i koji su nužni za ostvarivanje svrhe obrade
 2. U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo obuhvataju sledeće:
  1. ime
  2. prezime
  3. podatke o Vašim transakcijama
   1. plaćanju
   2. kupovinama
   3. narudžbinama
   4. povraćajima robe itd
   5. Vaše kontakt podatke
    1. Broj mobilnog telefona
    2. email adresu
    3. adresu stanovanja odnosno adresu za dostavu robe
  4. Podatke prikupljamo i obrađujemo putem našeg Veb-sajta, na društvenoj mreži Facebook, Instagram ili na druge načine

Svrha obrade Vaših podataka

 1. Rustic Pottery prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u sledeće svrhe:
  1. Upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Veb-sajta
  2. Kreiranja naloga u našem sistemu
  3. izvršenja kupoprodajnog ugovora za robu koju ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Rustic Pottery
  4. Rešavanja Vaših zahteva
  5. Pružanja informacija o proizvodima Rustic Pottery i njihovog reklamiranja putem obaveštenja odnosno newsletter-a
   1. osim ako ne zahtevate da budete uklonjeni sa liste primalaca obaveštenja odnosno newsletter-a
  6. unapređenja naših usluga.
 2. U slučaju da nam date lične podatke trećih lica garantujete da ste ih obavestili o upotrebi njihovih ličnih podataka
 3. U slučaju da ste kupili proizvod ili poklon karticu, lični podaci trećih lica koje ste nam dali biće upotrebljeni isključivo u svrhu sprovođenja isporuke i rešavanja upita ili predloga koje možete imati Vi ili treće lice
Translate »